โครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียน มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ( ม.1-ม.6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 25” ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2563 (เรียนเวลา 09.00-16.00น.) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่
-ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
พร้อมรับเกียรติบัตรจากโครงการอบรม
- รับจำนวน 30 ท่าน
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

*** ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 053-277855, , 063-7944214 , 096-2535393 หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942806
ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail : sutidas48@gmail.com
และ Fanpage Facebook : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ***
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมโครงการดังเอกสารแนบท้ายนี้
http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/7413.pdf
แกลลอรี่