มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ วช. 5 G จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมพลังนักจัดการความรู้เพื่อชุมชน

21 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ จัดฝึกอบรม “หลักสูตรนักจัดการความรู้เพื่อชุมชน: ภาคเหนือ โดยรุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน จากสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคเหนือตอนบน

กิจกรรมการอบรม มีทั้งบรรยาย สถานการณ์ชุมชนกับบริบทภายนอก การจัดการความรู้เพื่อชุมชน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อชุมชน…เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”


  

มีการเสวนา เรื่อง “นักจัดการความรู้เพื่อชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผศ. ดร. ภก. เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และคุณอายุ จือปา (ร้านกาแฟอาข่า อ่ามา) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งงานวิจัย งานพัฒนาตนเองและชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีภาคปฏิบัติในการลงพื้นที่ดูงานชุมชนจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฝึกปฏิบัติการถอดบทเรียน โดยมี รศ. ดร. นายสัตวเเพทย์เลิศรัก ศรีกิจการ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต. แม่ทา และแกนนำชุมชน ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลังจากนั้น มีการนำเสนอผลการถอดบทเรียน และการสะท้อนคิด (Reflection)

ขณะเดียวกัน มีการกรอกข้อมูลนวัตกรรมชุมชน และ โครงการขยายผลเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านงบประมาณ Flagship ปี 2563 และเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนปี 2564 ต่อไป
การฝึกอบรม รุ่นที่ 1 นี้ มีวิทยากรอาสา 5 คน ได้แก่
• ผศ. ดร. รวิภา ยงประยูร
• รศ. บุษบา อารีย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
• นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล
• นส. อรุณี คนว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
• นายสุบรรณรัตน์ ผัดผล ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน

พร้อมทั้ง วิทยากรกระบวนการ 6 คน ได้แก่
• รศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
• ผศ. ณรงค์ ศิขิรัมย์
• รศ. ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
• ดร. สิริกร สันติโรจนกุล
• รศ. ดร. จิราพร กุลสาริน
• รศ. ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

ผลการฝึกอบรม พบว่า สามารถสร้างนักจัดการความรู้ จำนวน 40 คน ที่มีความรู้เรื่องงานวิจัยเพื่อชุมชน จากชุมชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีเครือข่ายการวิจัย มีคุณสมบัติของนักจัดการความรู้ ที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไป ออกแบบโครงการจัดการความรู้เพื่อชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรม ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถริเริ่มออกแบบและวางแผนการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอต่อ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ต่อไป

แกลลอรี่