ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Microbiology (Published: 25 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 6.064

25 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Genome-based analysis of infrequent Salmonella serotypes through the Thai pork production chain ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Microbiology (Published: 25 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 6.064

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fmicb.2022.968695/full

งานวิจัย Genome-based analysis of infrequent Salmonella serotypes through the Thai pork production chain มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาซีโรไทป์ที่พบได้น้อยในห่วงโซ่การผลิตสุกรในประเทศไทย โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ Core-Genome Multi locus Sequence Typing 

แกลลอรี่