เชิญเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมการใช้สารสนเทศของห้องสมุด

13 มกราคม 2563

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด จัดโปรแกรมฝึกอบรมการใช้สารสนเทศของห้องสมุด (CMU Library Training) ผู้สนใจสามารถเลือกวัน เวลา (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) ตามความสนใจขอผู้ใช้บริการ ดังนี้

1. CMUL OPAC (1 hr.)
2. Information Seeking via Single Search for Research Paper (1.5 hrs.)
3. EndNote Web or Endnote X9 (1.5 hrs.)
4. Turnitin (For instructor 1 hr.)
5. Turnitin (For student 45 mins.)
6. Guide to getting publish (1 hr.)

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://bit.ly/cmultraining โทร. 0 5394 4531

แกลลอรี่