คณะสังคมศาสตร์ จัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

12 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชา 152422 (Resource Management and Development) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการเข้าใจถึงการจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างยั่งยืน ผ่านเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้นยังจัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง 

วันและเวลา : วันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2563

สถานที่ : ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูนและชุมชนกำแพงงาม จ. เชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : อาจารย์ 1 ท่าน วิทยากรบรรยาย 1 ท่าน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 152422 (ชั้นปีที่ 4) จำนวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน 

แกลลอรี่