2 ศิลปินนักดนตรี ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดคอนเสิร์ตให้นักศึกษาแมสคอม มช.

23 พฤษภาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชนได้รับเกียรติจาก 2 ศิลปินนักดนตรี ได้แก่ คุณพงศกร ลิ่มสกุล (แอร์ วง The Mousses) และคุณพัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข (ปั๊บ วง POTATO) เป็นวิทยากรสุดพิเศษ ร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้ข้อแนะนำ และสร้างแรงบันดาลใจในการจัดคอนเสิร์ตให้กับนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียมรวม และทางออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings

     กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนอกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รอบรู้ในด้านนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือกันผลิตงานด้านสื่อสารมวลชนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มทักษะใหม่ ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการทำงานในยุค “ความปกติใหม่ (New Normal)” ได้
 
     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่