การเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักร

25 มีนาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ร่วมกับ ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci & Tech Consortium) ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ P2O มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปยังประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 ดังนี้

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ได้เข้าเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกับ Edinburgh Napier University โดย Edinburgh Napier University มีความโดดเด่นในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะ ด้าน Cybersecurity และการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ร่วมเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ และความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ในการนี้ Prof. Hexin (Johnson) Zhang, Head of International Affair และคณะ ได้ให้การต้อนรับ รวมถึงได้พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้เข้าเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกับ The University of Edinburgh ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 30 อันดับแรกของโลก โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ (ผศ.ดร.สุปรีดี แดงสกุล) สำเร็จการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์จากสถาบันนี้ ในการนี้ Prof. Neil Robertson, Dean of International Partnerships, Prof. Michal Branicki, Director of Internalization (School of Mathematics) และ Prof. Margaret Graham, Director of Internalization (School of Geosciences) ได้ให้การต้อนรับ และหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีรูปแบบใหม่ ในสาขาคณิตศาสตร์ ธรณีวิทยา-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งนักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาความร่วมมือสู่การลงนามความร่วมมือทั้งสองฝ่ายต่อไป

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ณ Faculty of Engineering, Imperial College London โดย Prof. Hong S. Wong ได้ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมคณะโดยรอบ ตลอดจนหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านวิศวกรรมวัสดุระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ P2O (โครงการมุ่งเป้าเครือข่ายบุคคลสู่การสร้างคู่ความร่วมมือระดับโลก : Person to Organization Program) เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผน 13 เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกิดคู่ความร่วมมือใหม่กับหน่วยงานชั้นนำระดับโลก 50 อันดับแรก (THE ranking/QS World ranking/ Top 200 by Forbes) และผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบเชิงรุกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งการยกระดับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป

การเดินทางครั้งนี้ ผู้เดินทางคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี แดงสกุล หัวหน้าโครงการ P2O
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

แกลลอรี่