นักศึกษาชีววิทยาได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

23 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

      นางสาวพรกนก ธัญลักษณากุล นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล "POPULAR POSTER PRESENTATION AWARD" ในงานประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566

แกลลอรี่