มช. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Healthy CMU ส่งเสริมบุคลากรสุขภาพดี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ

26 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (AUN) และมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ AUN-Health Promotion Network (AUN-HPN) มีนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” ภายใต้ Health University Framework ซึ่งเป็นทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยเล็งเห็นความสำคัญอีกบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากการปฏิบัติงานค่อนข้างหนักและเหนื่อย และอาจไม่มีเวลาดูแลสุขภาพหรือทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง จึงอาจส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ


ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook Page: Healthy CMU


การแถลงข่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ ช่วงที่ 1 แนะนำกิจกรรมการสร้างความตระหนัก การสร้างเสริมพลังอำนาจและการมีส่วนร่วม (Building Awareness, Understanding, and Participation) และช่วงที่ 2 เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Data Health System) โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมพูดคุยกับผู้แทนโครงการต่าง ๆ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการ Healthy CMU : Overview of the HU Project และ CMU Staff’s Health Volunteer
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข : Health Talk
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ : Health MOOC
4) นางสาวรติยา วีระคำ : กิจกรรม 3 อ.
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวชิย์ ถิ่นนุกูล : CMU i-Health
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล : CMU Smart Self-Monitoring
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ : STOP STAFF STRESS 8) รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง : การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวสรุปปิดท้ายงานแถลงข่าวในครั้งนี้ สามารถรับชมรายละเอียดแต่ละโครงการฯ
ในวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook Page: Healthy CMU

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ Healthy CMU ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
Facebook Page: HealthyCMU
Line Official Account: @healthycmu
Youtube: Healthy CMU
Website: www.healthycmu.com


#สุขภาพที่ดี เริ่มต้นได้ที่นี่ #HealthyCMU 

แกลลอรี่