ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

30 มกราคม 2562

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E500009 และ E500015 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว


ข. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500009, E500015)
1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และ/หรือด้านวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพาณิชย์นาวี หรือโลจิสติกส์ หรือโซ่อุปทาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ตามแนบประกาศนี้

ง. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>แบบฟอร์มต่างๆ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25622 เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-870-780-9


ไฟล์แนบ