โครงการ “International Virtual Mobility Programme”

9 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “International Virtual Mobility Programme: Academic Conference with UniSZA, Malaysia” ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระหว่างการประชุม นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะฯอุตสาหกรรมเกษตร และ Faculty of Bioresources and Food Industry, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ได้ผลัดกันนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ อาทิ เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากงานวิจัยของทั้งสองฝ่าย และในช่วงบ่าย ผศ. ดร. สมชาย จอมดวง ได้นำชมครุภัณฑ์เครื่องมือในโรงงานต้นแบบของคณะฯ โดยการถ่ายทอดวีดีโอให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Sultan Zainal ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย แกลลอรี่