คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

15 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

                คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และคุณภัทท์ชณิณษ์ วะสีนนท์ เจ้าของกิจการ WaanD หวานยกกำลังดี และYoutuber ด้านอสังหาริมทรัพย์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับน้อง ๆ และบรรยายในหัวข้อ “เรียนจบ อาชีพไม่จบ : เด็กวิทยา ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด” ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โดยภายหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น นักศึกษาได้เสนอผลงานแบบ Oral Presentation โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล ณ ห้อง PB 2-100
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา และอัญมณีวิทยา ณ ห้อง SCB 2-100
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ห้อง BB 1100
กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาเคมี ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม และเคมีอุตสาหกรรม ณ ห้อง PB 1230

จากนั้นในช่วงบ่าย นักศึกษาได้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และสหกิจศึกษา ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิชาการ ปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระในสาขาวิชาที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาตลอด 4 ปี อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเองร่วมกับเพื่อนๆ และคณาจารย์ ซึ่งจะเป็นการบ่มเพาะและพัฒนาความรู้ทั้งด้านวิชาการ และทักษะการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถก้าวไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ
แกลลอรี่