ให้การต้อนรับ Prof. Ian Coxhead อาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Madison

31 มีนาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ชินกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Ian Coxhead อาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Madison ในโอกาสพบปะผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการส่งนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ECB 3202 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่? ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่