ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567 "พยาบาล มช. ต้านโกง โปร่งใส ทำในสิ่งที่ถูกต้อง"

1 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประจำปี 2567)

"พยาบาล มช. ต้านโกง โปร่งใส ทำในสิ่งที่ถูกต้อง"
.
ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ขอประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้น สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนมีการดำเนินงานและการบริหารงานตามนโยบายและความโปร่งใส ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 โดยจะดำเนินการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
.
1 ด้านความโปร่งใส ส่งเสริมให้ นักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน สามารถเข้าถึงข้อมูลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะฯ ตลอดจนมีการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
.
2 ด้านความพร้อมรับผิด กำกับดูแลให้ผู้บริหารและบุคลากร มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน และพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
.
3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมผู้ปฏัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเคร่งครัดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
.
4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากร ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
.
5 ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม การเป็นสังคมมิติใหม่ที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
.
6 ด้านการสื่อสารองค์กร ให้ความสำคัญในการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บนพื้นฐานแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคู่ไปรับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน โดยมีการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่