คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) สำหรับครูรุ่นที่ 3 ที่บรรจุในปี พ.ศ.2561 ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (รอบที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน ซึ่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 88 คน เข้าทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่