ครอบครัวอดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนพร้อมส่งเสริมด้านวิชาแก่นักศึกษาในภาควิชาฯ

25 มิถุนายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล ภรรยาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ สว่างเมือง อาจารย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 เข้ามอบเงินบริจาคให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 42,000-. บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. โดยมีรองคณบดี ฝ่ายบริหารและโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วย ห้วหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ และเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณพรรณี โศจิธรรมพร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี วิศวฯ เพื่อให้คณะฯ ใช้สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาด้านวิชาการของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อนึ่ง ครอบครัวฯ ได้สนับสนุนต่อเนื่องปีละไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาท นับแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26413
แกลลอรี่