วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมต่างๆ (Korean Dining Etiquette)

5 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมต่างๆ (Korean Dining Etiquette) เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งชาวต่างชาติและนักศึกษาไทยมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทในสังคมเกาหลี และเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะและการสื่อสารทางวัฒนธรรมทางสังคมผ่านมุมมองการรับประทานอาหารร่วมกับชาวเกาหลีในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของนักศึกษา โดยมีนักศึกษา และอาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 61 คน ประกอบด้วยวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 3 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คน คณะมนุษยศาสตร์ 3 คน คณะแพทยศาสตร์ 4 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 9 คน คณะสังคมศาสตร์ 3 คน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 1 คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 34 คน แบ่งตามสัญชาติได้แก่ ชาวจีน 24 คน ชาวคิริบาส 1 คน ชาวอินโดนีเซีย 1 คน คนลาว จำนวน 1 คน คนพม่า จำนวน 15 คน คนเนปาล 2 คน คนไทย จำนวน 25 คน ชาวติมอร์เลสเต้ 1 คน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่