การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

14 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และนัดแนะนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวทักทายผู้ปกครองและนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวแนะนำภาพรวมการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และวิชาชีพสัมพันธ์ และนายกสโมสรนักศึกษา กล่าวแนะนำกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษา 

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมย่อยในแต่ละหลักสูตร เพื่อ-แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรับนักศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่