รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ 15 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พ.ย.นี้)

3 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP140013-27 โดยวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 41,000 บาท  รายละเอียดตามประกาศรับสมัครดังแนบ

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

       1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553

       2. ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

       3. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือปริญญาโททางการพยาบาลและมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล

       4. เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560 และตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ.2564 โดยต้องยื่นคะแนนในวันสมัคร และผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ปิดรับสมัครเป็นวันสุดท้าย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

       5. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

       6. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ข. เอกสารหลักฐานในการสมัคร

ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับและแนบไฟล์เข้าระบบ ดังนี้

1. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทุกระดับ (ตรี-โท-เอก) อย่างละ 1 ฉบับ

2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (ตรี-โท-เอก) อย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เพื่อติดใบสมัคร

6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐฉบับจริง (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ

8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จำนวน 1 ฉบับ

9. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ

10. หลักฐานผลคะแนนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี) จำนวน 1 ฉบับ

11. สำเนาหลักฐานอื่นถ้ามี เช่น ใบสำคัญการสมรส เปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ

12. ใบรับรองมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ แฟ้มสะสมงาน ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม (ถ้ามี)

ค. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 (ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-949071 ในวันและเวลาราชการ

ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

จ. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และสอบสอน โดยจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

แกลลอรี่