CIC เปิดอาคารใหม่ต้อนรับสื่อจากทั่วโลก ร่วมงาน “Splice Beta 2022”

7 พฤศจิกายน 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) เปิดให้บริการพื้นที่ภายในอาคารใหม่ของศูนย์ฯ ในการจัดงานใหญ่ระดับ International “Splice Beta 2022” by Splice Media ที่รวมสื่อและ Media Startup จากทั่วโลกจำนวนกว่า 260 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ และอัพเดทข้อมูลระหว่างสื่อและองค์กรชั้นนำ เช่น Meta, Google สร้างระบบนิเวศของการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์สังคมด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า ผ่านหลากหลายกิจกรรมทั้ง Workshops, Clinics, Conversations, Presentations, Pitching ระยะเวลา 2 วันเต็ม เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: CICCMU

แกลลอรี่