สัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming”

7 สิงหาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

รศ. ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และรศ. ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "มานุษยวิทยาการแพทย์: COVID - 19 กับโรคระบาดใหม่ในมุมมองมานุษยวิทยา" ในงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ในปี 2563 นี้ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming” โดยภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษและการเสวนาโต๊ะกลม (Round Table Discussion) หัวข้อ “อยู่ กลืน กลาย: การสะท้อนย้อนคิดการศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทยปัจจุบัน” ส่วนกิจกรรมหลักจะเป็นการนำเสนองานวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ของนักศึกษาในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาทิ ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม นิเวศวิทยา ทรัพยากร การย้ายถิ่น เศรษฐกิจ และชีวิตในสังคมดิจิทัล เป็นต้น โดยมีผู้นำเสนอบทความและงานวิจัยมากกว่า 40 หัวข้อ

ทั้งนี้ การสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20 ในปี 2564 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน

แกลลอรี่