โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

11 กรกฎาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


สถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกับอำเภอสะเมิง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาจาก Wenzhou Medical University นักศึกษาชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในชุมชนพื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ บุคลากรของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี นายวิพัฒน์ ดวงโภชน์ หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ กล่าวรายงาน และนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานเปิดงาน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี มีจิตใจตั้งมั่นและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปลาก้าง สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่