รอบรมให้ความรู้ในการเขียนประเมินค่างานและการเขียนบทวิเคราะห์งานสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นชำนาญการ

22 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้ในการเขียนประเมินค่างานและการเขียนบทวิเคราะห์งานสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นชำนาญการ โดยมี น.สพ.กิตติกร บุญศรี สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสายปฏิบัติเข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่