การอบรมระบบรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมระบบรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคุณภูดิศ พรหมศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้การตอบสนองต่อระบบเสียงจากนักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป ให้เป็นกระบวนอย่างราบรื่น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่