ประชุมชี้แจงการปรับใช้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP)

27 ตุลาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงการปรับใช้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU Proactive IDP) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธิญา สิโรรส คุณราชิษ ปิ่นณรงค์ และคุณธนาภรณ์ เดชฤทัยภักดี จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาชี้แจงการพัฒนาดังกล่าว ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร โดยมี ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่