โครงการ Franco-Deutsch-Espagnol

6 กุมภาพันธ์ 2562

คณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Franco-Deutsch-Espagnol ซึ่งจัดโดยภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิคุณ Thomas Baude กงศุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 300 คนเข้าร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตร รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาตะวันตกแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ในโอกาสนี้ นักศึกษาจากภาควิชาภาษาตะวันตกได้นำเสนอกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงละครเวที การขับร้องเพลงประสานเสียง การบรรเลงดนตรีคลาสสิค การเต้นรำ การแข่งขันทำอาหาร การตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ รวมทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามภาษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก 

แกลลอรี่