การประชุมเรื่องการตรวจสอบ TOR แผนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

31 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดประชุมเรื่องการประชุมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ ผศ.ดร.สุธี วังเตือย และคณะ โดยวัตถุประสงค์หลักของการประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่