การอบรมให้ความรู้เรื่อง "รู้เท่าทัน...มะเร็งเต้านม"

23 กุมภาพันธ์ 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง "รู้เท่าทัน...มะเร็งเต้านม" โดย รองศาสตราจารย์อุทุมมา มัฆะเนมี เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.15 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 1) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงปัญหาและหันมาใส่ใจสุขภาพ สามารถป้องกันตนและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง