โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาชุมชนตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

1 พฤษภาคม 2567

คณะสังคมศาสตร์

แนะนำโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมของคณะสังคมศาสตร์ มช.


โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาชุมชนตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ภายใต้การรังสรรค์ร่วมภาคีเครือข่าย โดย รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และชมรมผู้สูงอายุเวียงยอง จ.ลำพูน ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรของชุมชนตัวใหม่ ??ชื่อ “น้ำมันเหลืองเวียงยอง” หรือ “PhayaYong Relief” ??จากตำรับยาภูมิปัญญาคนยองเมืองลำพูน
โครงการดังกล่าวได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยอง โดยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ให้เกิดรายได้และคนในชุมชนกลุ่มผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech Transfers to Community--- A9) ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ระยะเวลา 25 ตค 66- 24 มีค 67)

รายละเอียดผลงาน : https://cmu.to/bDyvL

แกลลอรี่