ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

11 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

6 พฤศจิกายน2563

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการ “การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาฯ”

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
1 ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี รองคณบดีฯ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คุณอานนท์ พลแหลม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาฯ ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565

โดยมี รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาฯ และกรรมการหลักสูตรฯ

ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/soanthrocmu
แกลลอรี่