ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบสำหรับอาจารย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

ผศ.ดร.ว่าน วิริยา และ อ.ดร.ณัฐวุฒิ สารีอินทร์ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รางวัล Best Practice Award ด้าน Student Engagement
ผศ.ดร.จักริน ชวชาติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รางวัล Exemplary Award ด้าน Innovative Technology Integration

โดยอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ได้เข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่