บรรณารักษ์สำนักหอสมุดได้รับการคัดเลือกเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ 10th International Conference of Digital Archives and Digital Humanities (DADH 2019)

11 ธันวาคม 2562

สำนักหอสมุด

              นางกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย บรรณารักษ์ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 10th International Conference of Digital Archives and Digital Humanities (DADH 2019) and parallel workshop - International Workshop of Education on Digital Humanities Innovative Application in the Big Data Era 2019 (WEDHIA 2019) ชื่อผลงานเรื่อง CMU Library’s Digital Heritage Collection: From Manuscripts to Digital ประเภทโปสเตอร์ ณ National Taiwan Normal University นครไทเป ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2562 

แกลลอรี่