บ้านช้างเหล็ก เปิดต้อนรับ นร.วัฒโนฯ สร้างประสบการณ์ “วิศวฯ เรียนอะไร” ใช้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

9 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ รวม 63 คน เข้าศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์จริงว่าด้วย “วิศวฯ เรียนอะไร” รับการแนะแนวทางศึกษาต่อ ตลอดจนเรียนรู้ลักษณะ หรือคุณสมบัติผู้เป็น “ว่าที่นายช่าง” รวมถึงสาขาวิชาที่เปิดสอน ช่องทางการรับเข้า ทุนการศึกษา วิธีปฏิบัติตนเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงอาชีพของบัณฑิตวิศวฯ แขนงต่างๆ หลังจากนั้นนักเรียนได้แบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และอุตสาหการตามความสนใจ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29352
แกลลอรี่