คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ. - มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 7

2 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ. - มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 7 ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
.
ประเพณี มข. - ม.อ. - มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน จัดขึ้นจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีของสามมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพความร่วมมืออย่างยั่งยืน โดยสามารถเรียนรู้ร่วมกันและเข้าใจความแตกต่างของบริบทการพัฒนา ตลอดจนเป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือลงถึงระดับส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมตามความเหมาะสมต่อไป

แกลลอรี่