โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถาปัตยกรรม ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The University of Hong Kong

10 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ The University of Hong Kong จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถาปัตยกรรม โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์จุลพร นันทพานิช อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังมีการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566
แกลลอรี่