พิธีมอบรางวัล CMU-ITA Award 2023

12 กันยายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

         พิธีมอบรางวัล CMU-ITA Award 2023 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานมอบรางวัล CMU-ITA Award 2023 ในงาน CMU KM Day 2023 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ส่วนงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) ในระดับ A (ผ่านเกณฑ์) ซึ่งในการประเมิน CMU-ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีส่วนงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 17 ส่วนงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้แทนของส่วนงานที่ได้รับรางวัล

         การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University – Integrity and Transparency Assessment : CMU-ITA) มีที่มาจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานจัดประเมิน มีหน่วยงานภาครัฐทั่วทั้งประเทศกว่าแปดพันแห่งเข้าร่วมรับการประเมิน โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่ต้องเข้าร่วมรับการประเมิน ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าการประเมิน ITA นั้น เป็นเครื่องมือที่ดีที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานของตนเองได้ จึงเห็นควรให้มีการนำเครื่องมือ ITA ดังกล่าวนี้มาปรับใช้ในระดับส่วนงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีมติเห็นสมควรให้จัดทำโครงการ CMU-ITA เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

          สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีส่วนงานเข้าร่วมรับการประเมินฯ ทั้งสิ้น 46 ส่วนงาน และมีส่วนงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ A ขึ้นไป) ได้รับรางวัล CMU-ITA Award 2023 ทั้งสิ้น 17ส่วนงาน ดังนี้
1. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
2. สำนักบริการวิชาการ
3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
5. วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
6. คณะเภสัชศาสตร์
7. สำนักทะเบียนและประมวลผล
8. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
9. สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
10. สำนักหอสมุด
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
12. บัณฑิตวิทยาลัย
13. สำนักงานมหาวิทยาลัย
14. วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
15. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. คณะทันตแพทยศาสตร์
17. สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แกลลอรี่