หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประเภทหลักสูตรยอดนิยม

19 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น หลักสูตรดีเด่น ประเภทหลักสูตรยอดนิยม (Popular Program) ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ รองศาสตราจารย์สายนที ปรารถนาผล ผู้ช่วยคณบดีและรองประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565


https://www.ams.cmu.ac.th/main/web/site/article?id=2906

แกลลอรี่