ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Nursing, Columbia University, USA

16 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Jennifer E. Dohrn, MS, BA, DNP, CNM, NP Professor of Nursing at CUMC พร้อมด้วย Ana Kelly, PhD, BSN, RN, FAAN Associate Professor of Nursing at CUMC และ Ms. Yu-hui, Director of Global Health จาก School of Nursing, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทมาฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในปี 2024
แกลลอรี่