รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

17 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดูรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.grad.cmu.ac.th/ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์แนบ