ร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566

28 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567
.
ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ จะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

แกลลอรี่