การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการควบคุมภายใน ณ สำนักงานการตรวจสอบภายใน (สตน.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

นายสิทธิพร ฤทธิสรไกร เลขานุการพร้อมด้วยบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบควบคุมภายใน โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการ คุณสุมาลี พุ่มทิพย์ นักตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการตรวจสอบภายใน ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรายายปฏิบัติให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน ในด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานการตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรม : https://cmu.to/yC0Ms 
แกลลอรี่