กิจกรรม Homeroom(สานสัมพันธ์ผู้เรียนผู้สอน)

28 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสังคมศาสตร์
)