ผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมงาน The City Research and Development Symposium 2022 สัมมนาเรื่องจัดการน้ำเขตเมือง สร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความเห็น พร้อมยกระดับเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศ

20 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ร่วมงาน The City Research and Development Symposium 2022 การสัมมนาหัวข้อ “Water Sensitive and Sustainable City” จัดโดยศูนย์วิชาการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ มช. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อเปิดโอกาสแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยที่ดำเนินงานอยู่ อีกทั้งแสดงทิศทางงานวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการอันมีแนวโน้มเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตการพัฒนาและจัดการน้ำเขตเมือง พร้อมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติยกระดับสู่ความเป็นเลิศ ณ The Brick x @NSP ชั้น 1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29736
แกลลอรี่