การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 5

1 ตุลาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลรัตน์ พันธ์แพ พร้อมด้วย คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 5 ณ ห้องSCB2100 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563
แกลลอรี่