สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล

2 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนการบริหารจัดการงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่