ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ แก้วประจุ
ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร