ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

19 พฤศจิกายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คุณชนะ สัมพลัง รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสถาปนิก49 เฮาส์ดีไซน์ จำกัด (A49HD) และ อาจารย์พรพุฒิ ศุภเอม ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ สภาสถาปนิก เพื่อพิจารณารายละเอียดการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ของคณะฯ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่