ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) เพิ่มเติม

20 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงาน (รอบทดสอบความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาคข้อเขียน) ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ดังนี้

1. นายสันติชัย ระมาตร์มาลี
2. นางสาวอรวรา ฉัตร์ทอง
3. นายอาทิตย์ จันทร์คง
4. นายณัฐพงศ์ คำกลม
5. นางสาวสุดาพร เขียวงามดี
6. นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และผ่านระบบออนไลน์โดยการแจ้งช่องทางการสอบผ่านอีเมล์ที่ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุแจ้งในใบสมัคร (ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

แกลลอรี่