คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาต่างๆ รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ของคณะฯ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและปรับปรุงแนวทางของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผลสูงสุด และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด 190 คน แบ่งเป็น ครู 150 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 44 แห่ง และอาจารย์นิเทศก์ 40 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานสัมมนาประกอบด้วย บรรยายเรื่อง "โรงเรียนนวัตกรรมกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ดร.สุรศักดิ์ เมาเทือก หน่วยบริการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แยกย้ายเข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
 
แกลลอรี่