ผู้บริหารจาก International Peace Foundation ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำเนินโครงการ Thai-Japan ASEAN BRIDGES

22 พฤศจิกายน 2564

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ นำ Mr.Uwe Morawetz, Founding Chairman International Peace Foundation เข้าพบรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการดำเนินโครงการ Thai-Japan ASEAN BRIDGES โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
แกลลอรี่